Project Gestolen tijd

Gestolen Tijd is een preventieproject waarin jongeren worden gewaarschuwd door (ex-)gedetineerden voor de verleiding van snel geld. Dit project wordt uitgevoerd door (ex-)gedetineerden op middelbare scholen en in jeugdinstellingen. De presentatie, waarin diverse levensverhalen worden verteld, kan een vervolg krijgen met verschillende workshops, training, maatjescontact en professionele nazorg.

Project Mind your own life (MYOL)

MYOL is een training waarbij jongeren worden getraind in het leven in het hier-en-nu (Mindfulness) en het leren denken in scenario’s. Doel hierbij is om jongeren te leren nadenken over de keuzes die zij maken in het leven en wat de consequenties zijn van keuzes. De combinatie met Mindfulness zorgt ervoor dat de jongeren innerlijke rust hebben om (efficiënter) na te kunnen denken.

Project Mindfulness in de gevangenis

Mindfulness is talloze keren onderzocht op effectiviteit en telkens weer is vastgesteld dat het aantoonbaar effectief is bij talloze doelgroepen. Sinds enkele jaren wordt Mindfulness ook aangeboden aan gedetineerden. Doel hierbij is om de tijd in detentie zo goed mogelijk door te brengen. Mindfulness draagt bij aan meer innerlijke rust en acceptatie van de situatie. Stichting Surant streeft ernaar om alle gedetineerden deze training aan te bieden.

Leerwerktraject

Het leerwerktraject wordt aangeboden door Stichting SurAnt, voor inwoners uit Amsterdam Zuidoost met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het uitgangspunt van het traject is, om cliënten zo goed mogelijk voor te bereiden voor een bij hen passend beroep. Dit om deze groep te ondersteunen bij het vinden van een geschikte baan. Hiervoor worden de deelnemers gekoppeld aan een sollicitatiebuddy. De sollicitatiebuddy begeleidt hen bij het solliciteren en bij het opstellen van motivatiebrieven en C.V’s. Tevens wordt er aandacht besteed aan motivatie om de cliënt te activeren naar een plek in de arbeidsmarkt. Naast het bieden van persoonlijke hulp willen wij trainingen en cursussen aanbieden, waarin de cliënten zichzelf kunnen ontwikkelen in persoonlijke vaardigheden.

Project Schuldhulp

Stichting Surant biedt tijdens en na detentie ondersteuning aan TOP600-gedetineerden die schulden hebben en daar iets aan willen doen. De gedetineerde gaat samen met een vrijwilliger van Stichting Surant de schulden in kaart brengen, de schulden bevriezen (geen verhogingen of boetes meer) en daarna, eventueel in samenwerking met een officiële schuldhulp, beginnen aan het aflossen van de schulden.

Carrousel

De carrousel is een cyclus van 7 bijeenkomsten bestemd voor gedetineerden. Hierbij wordt in de vorm van een gespreksgroep voorlichting wordt gegeven over de vijf leefgebieden, over ketenpartners die hulpverlenend zijn en bevat een voorlichting van Dienst Werk & Inkomen. Doel is om de gedetineerden te motiveren om hun leefgebieden op orde te brengen.

Wordt vervolgd

Wordt Vervolgd is een buddyproject waarbij (ex-)gedetineerden al tijdens detentie aan een vrijwilliger gekoppeld worden. De vrijwilliger staat de (ex-)gedetineerde tijdens zijn bezoeken bij met steun en gezelschap, maar wanneer nodig ook met praktische hulp. Na detentie wordt het buddycontact voortgezet. Het belangrijkste doel is het voorkomen van een sociaal isolement.

Contact
mobiel: 06 40 84 13 40
e-mail: wordtvervolgd@surant.nu

informatie

Groepsgesprekken en Bezinningsbijeenkomsten

Het organiseren van groepsgesprekken in de gevangenissen is een van de oudste activiteiten van stichting SurAnt. De groepsgesprekken en bezinningsbijeenkomsten hebben we ook in 2015 uitgevoerd in P.I. Almere, P.I. Lelystad en in de TBS kliniek Oostvaarders. In deze Penitentiaire Inrichtingen hebben we afgelopen jaar vrijwilligers ingezet voor groepsgesprekken van de Humanist, de Dominee en de Hindoe Geestelijke Verzorger (GV’er). In de groepsgesprekken van de Humanist en Dominee gaan een vijftal vrijwilligers van SurAnt samen met vrijwilligers van Humanitas in gesprek met 8 – 12 gedetineerden. Het gesprek wordt voorgezeten door de geestelijke verzorger, zij of hij bepaalt meestal het onderwerp van de dag. De vrijwilligers participeren om het gesprek op gang te houden en geven de gedetineerden de ruimte om zich te uiten en een mening te vormen over het onderwerp.

SOOS-activiteiten TBS

Een vast onderdeel en activiteit van ons werk in Almere is de inzet van onze vrijwilligers voor de SOOS- activiteit die aangeboden wordt door de TBS kliniek Oostvaarders aan haar patiënten. Elke avond van maandag tot en met vrijdag vanaf 19.00 tot 21.00 geven onze vrijwilligers ondersteuning aan de uitvoering van de SOOS. Patiënten van de kliniek kunnen dan tijdens deze uren verschillende spelletje spelen zoals Rummikub, kaarten of ze kunnen gewoon samen TV kijken. Onze vrijwilligers zijn dan aanwezig om een gesprekje met ze aan te knopen of een spelletje mee te spelen. Ze zijn er ter afwisseling van de contacten die patiënten met elkaar hebben. Als organisatie merken wij dat zowel de patiënten als de vrijwilligers die deelnemen aan de SOOS veel waarde hechten aan deze activiteit.

Het Klusloket

Is opgezet om (ex)-gedetineerden en TBS patiënten een plek te bieden voor re-integratie en resocialisatie. Zij kunnen binnen Het Klusloket werkritme en arbeidsethos op doen. De klussen voeren we voornamelijk uit voor de burgers met een kleine portemonnee en voor de mensen die een beperking hebben. In het afgelopen jaar is het ons gelukt om een ruimte te bemachtigen waardoor we verder vorm kunnen geven aan Het Klusloket. Tot dan hadden wij de materialen en gereedschappen van Het Klusloket altijd in dezelfde ruimte opgeslagen waarin wij ons kantoorwerk uitvoerden. Dit was voor de doorgroei niet handig. Nu hebben we een kantoorruimte boven en een bedrijfsruimte beneden. Wij krijgen steeds meer klus aanvragen binnen via onze netwerkpartners zoals wijkreclassering en de VMCA. Het valt ons op dat er veel vraag is naar deze maatschappelijke dienstverlening. Onze hulp wordt zeer gewaardeerd door de mensen die we kunnen helpen. Ook de klussers halen er veel voldoening uit om de mensen met een kleine portemonnee te helpen.